Truyện của Kinou88195

Đăng bởi: Kinou88195

11087 - 970 - 18

-Nam x nam không nói nhiều -tôi viết truyện có khi không hợp ý một số người nên xin lỗi trước

Đăng bởi: Kinou88195

50 - 4 - 2

-Blitz là bot và tôi biết họ là switch nên đừng bình luần một cách thiếu suy nghĩ ^^