Truyện của Hynghien

Đăng bởi: Hynghien

18941 - 799 - 22

Tác phẩm: Trời tối Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - ảo tưởng

Đăng bởi: Hynghien

6982 - 203 - 15

Tác phẩm: Mất trí nhớ sau đánh dấu thanh lãnh bạch nguyệt quang Tác giả: Ngư Thủy Thủy Thủy Tác phẩm loại

Đăng bởi: Hynghien

21092 - 854 - 11

Tác phẩm: Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang tra thê sau Tác giả: Na Chích Dương Tác phẩm loại hình: Nguyên

Đăng bởi: Hynghien

8048 - 259 - 16

Tác phẩm: Omega của ta là đỉnh cấp thiên sư Tác giả: Ngôn Ngữ Ngôn Khanh Tác phẩm loại hình: Nguyên

Đăng bởi: Hynghien

3543 - 70 - 13

Tác phẩm: Tính xấu không đổi Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Tác phẩm loại hình: Nguyên sang -

Đăng bởi: Hynghien

10549 - 285 - 13

Tác phẩm: Liêu thất thần nhan cự lão sau Tác giả: Khai Tiểu Sai Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách

Đăng bởi: Hynghien

5096 - 180 - 10

Tác phẩm: Vong thê năm thứ mười Tác giả: Dương Trần Vi Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp -

Đăng bởi: Hynghien

8085 - 313 - 10

Tác phẩm: Câu hệ đại lão O cá mặn A (xuyên thư) Tác giả: Bính Cáp Cáp Tác phẩm loại hình: Nguyên

Đăng bởi: Hynghien

3039 - 50 - 12

Tác phẩm: Đưa ngươi một tấm vé tàu Tác giả: Nhất Cá Bạch Dương Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách

Đăng bởi: Hynghien

19017 - 937 - 16

Tác phẩm: Con gái chưởng môn thức tỉnh rồi Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên Tác phẩm loại hình: Nguyên