[Xuyên không-giang hồ] Võ lâm manh chủ

Đăng bởi: gamchan

Cập nhật: 31-05-2012


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

? "Ta mu?n l�m v� l�m minh ch?!" �� ?�y l� T� Ti?u V? g?n nh?t m?c ti�u. Kh�ng ph?i n�ng cu?ng v?ng, m� l� n�ng ch? c� l�n l�m v� l�m minh ch? sau m?i c� th? v? nh�... Tr?m m� cho Internet tr� ch?i n�ng, b?i v� qu� m?c ??c � v�nh v�o, m� b? nh�n gi?n d? d??i n�m ?i ch�n th?t t?ng h??ng giang h?. V� th?, l?ch s? th??ng li?n h?n m?t c�i v� li�m s? xuy�n qua gi?. Ph?n n? BOSS n�i cho n�ng: tr? phi l�n l�m v� l�m minh ch?, n?u kh�ng ??ng ngh? v? nh�! ???c r?i! L�m cho n�ng ??p nh?t thi?u hi?p thi?u t� tho�t ph� "Ph??ng t�m", h??ng t?i v� l�m minh ch? ngai v�ng ?i t?i ?i! Xem, m?t c�i Nga Mi ph�i nho nh? nh�m l?a n? ?? t?, nh? th? n�o x?ng b� v� l�m! �ch... N?u l� v� l�m "Manh" ch? c?ng kh�ng th? ???c t�nh qu� quan ?�u? ? ?� mu?n ??a ra th? tr??ng th?t th? th? ? ?? v� l�m manh ch? ? cao th?p s�ch + chung k?t thi�n m?t b? tam s�ch ? ?? ho�ng gia nh� tr? ? m?t b? tam s�ch ? ?? c�ng ch�a phao phao long ? to�n nh?t s�ch ? ?? thi�n ngo?i phi ti�n ? to�n nh?t s�ch ?

Danh sách chương: