(Vong Tiện) Kim Tử Hiên là Di Lăng lão tổ?!

Giới thiệu truyện:

Kim Tử Hiên là Di Lăng lão tổ?! (金子轩是夷陵老祖?!) - Ma đạo tổ sư đồng nhân. Tác giả: Xao Sang (Xao Thị Bản Thể) - 敲sang (敲是本体) Hàm Quang quân phong bình bị hại hệ liệt √ Rất được hoan nghênh (bushi) linh hồn trao đổi ngạnh √ cp Vẻn vẹn Vong Tiện Hiên Ly √ Thời gian tuyến Ngụy Vô Tiện Cùng Kỳ đạo cứu Ôn Ninh sau √ Có tư thiết √ OOC dự cảnh √ Cụ thể não động nơi này Bên trong vì nội tâm đối thoại Cảm tạ @┏ (^ω^)=☞ Thiếu nữ thật thông minh Khen thưởng ~ Tiện Tiện, sinh nhật vui vẻ ^^~~ Nguồn: Lofter. Artist: They_call_me_mian_mian

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: