[Võng du] Gả cho cực phẩm thái tử

Đăng bởi: gamchan

Cập nhật: 07-06-2012


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

G? cho c?c ph?m Th�i T? ti?u thuy?t t�c gi?: t�a t� l?c qu? N?i dung gi?i thi?u t�c ph?m tin t?c t�c gi? tin t?c ??i m?i th?i gian: 2012-01-15 15:35 N�ng ? nh�n sinh th?p nh?t c?c, g?p h?n. T? nay v? sau sau, v�ng du s? th?t, v? ??i h?n th? ?o?n ?�a gi?n t?n, ??i n�ng m?i c�ch kh�ng bu�ng tay. L�m v�o t�nh y�u b�n trong, n�ng l?i trong tr?o nh?ng l?nh l�ng t? gi?, v?n d?ng tr� tu?, t?ng b??c m?t hi?n l�n nh�n sinh cao nh?t, ngh�nh ?�n s�ng l?n quang hoa h?nh ph�c. M?t c�u qu?ng c�o t?: chim s? ni?t b�n th�nh ph??ng ho�ng, danh l?i l�o c�ng nh?t t?nh thu.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: