[Twoset Violin] Hồng Mai

Giới thiệu truyện:

"Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai. Sự trục nhân tiền quả Lão tùng đầu thượng lai Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai" ___________ Mấy chap đầu được viết khi văn phong của mình chưa trau chuốt lắm, mọi người thông cảm nhé :(

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: