| twice | nho nhỏ thôi |

Giới thiệu truyện:

không chỉ viết cho saida và minayeon, mà viết cho cả 9 cục bông của em.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: