[Tùy thân không gian - NP] Tiên nhân chưởng

Đăng bởi: gamchan

Cập nhật: 12-04-2012


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Ti�n nh�n ch??ng T�c gi?: Nh? Th?y Nh?t Ph??ng V?n ngh? b?n v?n �n: N?u nh? ng??i l� ti�n nh�n ch??ng, ai l� ch? ??i ng??i s�u n?m hoa n? v?y v�ng sa m?c? Nh? nh�ng b?n v?n �n: "Ng�i h?o, ta l� Nguy?t L�o, ch�c m?ng ng�i tr? th�nh ?? 999 v? may m?n ??c quy?n n? kh�ch qu�, hi?n t?i ti?n v�o t? ??ng gi?ng n�i h? th?ng: m? t??ng lam nhan tri k? th?nh ?n m?t; m? t??ng m? nam nhi?u h?n th?nh ?n 2; m? t??ng quan nh? ??i ki�m ph� nh? ??i l�o c�ng th?nh ?n 3; m? t??ng trung khuy?n ?m gi??ng ng??i th?nh ?n 4; m? t??ng chung th�n mi?n ph� n� l? th?nh ?n 5; mu?n th? nghi?m c?m k? luy?n th?nh ?n 6; mu?n ch?i NP th?nh ?n 7; mu?n ng??i g?p ng??i th�ch hoa g?p hoa n? xe g?p xe b? b�nh th?nh ?n 8; mu?n h?p ph�p m?t v? nhi?u ch?ng ch? th?nh ?n 9. Tr? l�n to�n mu?n th?nh ?n linh, c�m ?n ng�i ph?i h?p." ??i tho?i b?n v?n �n: "Ta ch�n gh�t ta danh t?, ta n�y khu�n m?t, ta th�n th?, th?m ch� h?t th?y, ch�ng n� ch� ??nh ta sinh m� b�nh th??ng." "Ta y�u ng??i, y�u ng??i danh t?, ng??i t??i c??i, ng??i th�n th?, y�u ng??i t?t c?." M?t c�u l?i n�i t?ng k?t: Thu?n khi?t, n?i h�m c�n b? c?p cao v?n, s?p c� ti?n c� quy?n c� t?ch m?ch quan nh? ??i, ph� nh? ??i, th�i t? ??ng nh�m m?t l??i b?t h?t!

Danh sách chương: