[Trọng sinh] Trọng sinh chi không làm hoàng hậu

Đăng bởi: gamchan

Cập nhật: 29-02-2012


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

N?i dung gi?i thi?u Ch?y ??n ?? Mi t�nh h�nh ra hoa, tr?n y�n qu�, bi?t bao nhi�u? N�ng t?ng qu� v� ho�ng h?u, m?u nghi thi�n h?, trong l�ng ti?c nu?i, c?ng l� v?nh vi?n kh�ng th? ti�u tan N�ng �� qu� ?? Mi, ? n�ng ba m??i tu?i sinh nh?t ?�m tr??c ?n v�o thi�n h? k? ??c "V? h�a " ? n�ng ngh? ??n ch�nh m�nh ?� v? h�a ??ng ti�n, t? nay v? sau r?i xa th? t?c ph�n tranh l� l�c N�ng c?ng kh�ng minh cho n�n v? t?i n�ng b?y tu?i n?m ?y m�a h�. B?y tu?i khi, n�ng v� ?u v� l?, n�ng c�n kh�ng c� nh?n th?c h?n. ??n khi ?�, th�n th? c?a n�ng bi�n c� �n nhu ph? th�n, t? �i m?u th�n, c�n c� th? n�ng nh? ch�u nh? b?o ba c�i huynh tr??ng. ??n n�ng l?i th?, n�ng nguy?n khuynh t?n s? h?u ??n th? h? n�y ph�n h?nh ph�c, v?nh v?nh c?u l�u.

Danh sách chương: