[Trọng sinh+phản mặc] Hòa thê làm giàu

Đăng bởi: gamchan

Cập nhật: 12-06-2012


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tr?ng sinh ?� mu?n ?? bu?n b?c, v� sao tr? l?i cho n�ng ?�p c�i ph?n m?c? Ph?n m?c c?ng coi nh?, v� sao l� t?t ??p nh�n, H�a ??i nh�n xuy�n th?ng ch�nh m�nh thanh mai tr�c m� tr�n ng??i? Ti?u Th?t th?c ?u th??ng, c�ng ?u th??ng l�, n�ng gi?ng nh? h?n m?t c�i ng??i gi�m h?. Ti�u v?t b? nh�n ??i l?nh, c�n b? l�o s? ??nh t�nh v� y�u s?m, nh�n sinh c�n c� th? c�ng ch�n c? sao? ??c bi?t t? � c?m ?n, quy?n s�ch b�a m?t c�ng gi?i thi?u v?n t?t ??u l� �m di?p ph� nguy?t th?t to h?u t�nh cung c?p. M?i ng??i v? tay! C�i kia, hai m??i ph?n h?ng th�m c�ng nh?t ch??ng, ti?u P phi th??ng t?t c?m t? m?i ng??i duy tr�! C�m ?n!

Danh sách chương: