[Trọng sinh] Bình An trọng sinh đích nhật tử - chính văn + phiên ngoại

Đăng bởi: gamchan

Cập nhật: 19-04-2012


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Ph�t hi?n l�o c�ng b�n ngo�i d??ng t�nh nh�n, n�ng h? quy?t ??nh quy?t t�m mu?n ly h�n, c?ng kh�ng li�u ph?n tao h�m h?i... Tr?ng sinh sau, n�ng ? trong l�ng �m th?m th?, nh?t ??nh ph?i ?em n�y t?ng ph?n b?i qu�, b�n ??ng qu�, l?i d?ng qu� c?a n�ng nh�n h?t th?y d?m n�t d??i ch�n! N�ng kh�ng c?n l?i l�m m?t ?�a y?u ?u?i v� n?ng th? ti hoa, l�c n�y ?�y, n�ng ph?i l�m v?n tr??ng h�o quang n? v??ng!

Danh sách chương: