taegyu - ensemble pour toujours -

Giới thiệu truyện:

main couple: taehyun x beomgyu side couple: heeseung x jake beomgyu thích taehyun, ai cũng biết. taehyun ghét beomgyu, ai cũng biết. "cái thằng nhãi đó thì có cái gì hay ho mà sao xung quanh nó cả đống đứa vây quanh thế?" side couple không có nhiều đất diễn, chỉ xuất hiện trong khoảng 1 tới 2 chap. OOC, lowercase. 1.6.23 - 22.6.23 🥉#taegyu 6.12.23 🫶🏻

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: