-𝐃𝐞𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞𝐂𝐨𝐧𝐚𝐧 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫-

Giới thiệu truyện:

Chỉ là những câu ta định nói, Nhưng lại thôi.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: