.𝕚𝕟𝕤𝕥𝕒𝕘𝕣𝕒𝕞.

Giới thiệu truyện:

ˢᵒᵖᵉ 𝚒 𝚑𝚊𝚝𝚎 𝚝𝚑𝚊𝚝 ᴍᴏᴍᴇɴᴛ, 𝚠𝚑𝚎𝚗 𝚠𝚎 𝚋𝚘𝚝𝚑 ɢɪᴠᴇ ᴜᴘ📸 ⑥

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: