Rimuru xuyên không vào thế giới song song ( Multiverse )

Giới thiệu truyện:

Phần tiếp theo của Rimuru xuyên không vào Kimetsu nhưng không phải là Rimuru xuyên không mà là Rimuru khác, và mọi diễn biến của truyện sẽ rất điên

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: