rimuru xuyên không đến thế giới song song và đảo lộn mọi thứ ( bộ 1 ( quyển 1) )

Giới thiệu truyện:

rimuru sẽ phiêu lưu đến tg song song và ở tg đó rimuru là con gái lần đầu mình viết và ngu văn có gì sai sót bỏ qua

Danh sách chương: