[QT] Stucky đồng nhân 8

Giới thiệu truyện:

Convert: Vương Ân Link: Ao3, weibo, lofter,.... Stucky văn, không đảo ngược, không hỗ công. Thuẫn Đông/ Mầm Chiêm/Đội Chiêm/ Sư Chiêm Top!Steve, Bottom!Bucky

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: