Nơi chất chứa những văn án tào lao

Giới thiệu truyện:

Nơi tổng hợp mấy cái ý tưởng truyện tào lao của tác giả

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: