[KazuTomo] Bạn đời

Giới thiệu truyện:

Au: ABO,Hiện đại và quan trọng nhất Tomo còn sống - Cấm đục thuyền Những cặp duy nhất: Kazuha x Tomo lumine x Ayaka Aether x Xiao - Chỉ đăng tại Wattpad - OOC char

Danh sách chương: