【 đọc thể 】 Kinh! Song song thế giới Giang Trừng là cái tiểu cô nương!!!

Giới thiệu truyện:

Như đề, đây là một thiên đọc thể văn, đương Ma Đạo người trong bị tụ tập, cũng sống lại Ma Đạo sở hữu người chết ( bao gồm Ôn Nhược Hàn, Ôn Húc, Ôn Triều) Mọi người ở đây bắt đầu đọc thời điểm, từ trên trời giáng xuống một vị tiểu cô nương, nhưng mà...... Excuse me?!!! Cô nương ngươi vì sao lớn lên cùng cay vị Giang tông chủ như thế tương tự?!! PS: Song song thế giới mọi người cùng Ma Đạo thế giới mọi người tính cách có chút sai biệt, sai biệt lớn nhất chính là Lam Trạm cùng Ngụy Anh. Cảnh cáo cảnh cáo cảnh cáo!!! Quan trọng vấn đề lặp lại ba lần! Đây là phản Ma Đạo văn! Phản Ma Đạo phản Ma Đạo phản Ma Đạo!!! Ma Đạo phấn chớ nhập!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: