Đế sư - Lai Tự Viễn Phương

Giới thiệu truyện:

Giáo sư là phân cao thượng chức nghiệp, đế sư còn lại là cao nguy chức nghiệp. Hơn nữa đương đệ tử là mỗ cái mê hoàng đế, bồi đọc là Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, bưng trà rót nước chính là đông, tây lưỡng hán hán công, có khác nội các tam học sĩ, lục bộ thượng thư cắt lượt bàng thính, nhất chúng ngự sử ngôn quan như hổ rình mồi, tùy thời chuẩn bị lột tay áo "Lấy lễ phục nhân", áp lực quả nhiên là không giống bình thường. Đứng ở điện Văn Hoa trên giảng đài, Dương Toản không nói gì nhìn trời, ánh mắt tươi tắn mà ưu thương.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: