[Đam mỹ - Hoàn] Đừng nói nhiều, tới theo đuổi em đi! - Nhất Mai Nữu Khấu

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: Biệt liêu liễu khoái điểm lai truy ngã. Tác giả: Nhất Mai Nữu Khấu. Biên tập: Tiểu Phong, Hiraeth, Hàn Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Chủ thụ Số chương: 51 Chính văn + 2 Phiên ngoại. Tình trạng raw: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Trang Wordpress: https://tieuphong73.wordpress.com/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: