Creepypasta x Reader (Oneshot)

Giới thiệu truyện:

(Y/N) không phải là một người nhất định, (Y/N) là bạn, nhưng không phải bước ra từ gương. (Nguồn ảnh bìa: Lấy từ trang Pexels của Tokapic)

Danh sách chương: