Chúng ta có thể làm bạn? ( Error x Ink)

Giới thiệu truyện:

Under: Ink!!! Ink: what? Under: Tui thách ông hôn "Error" Ink: *Đỏ mặt* DELL

Danh sách chương: