[CHAMWINK] HAI 'A' ẮT MỘT 'O'

Giới thiệu truyện:

1. Truyện chuyển ver không có sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang truyện ra ngoài. 2.Truyện Hiện đại,vườn trường, sủng, HE 3. Mình chỉ ship các cặp W1 nên sẽ đổi tên hầu hết nhân vật 4.Truyện chuyển ver vì umee OTP không nhằm mục đích trục lợi! 5. MÌNH ĐÃ CẢNH BÁO TRƯỚC, KHÔNG HỢP VUI LÒNG BẤM SKIP! 6. Truyện gốc "Hai A Gặp Nhau Ắt Có Một O" của Lệ Đông Nhẫn 7.Nguồn: wattpad.com

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: