Các oneshot về Lớp Học Ma Sói

Giới thiệu truyện:

Đây là nơi để 1 con ma vô danh được tự do sìn char và cp trong Lớp Học Ma Sói. Các cp sẽ có đủ cả BG, GB, BL và GL. • Chắc chắn sẽ không có Violet/////Mary và Vincent/////Louis • Tags sẽ được cập nhật thường xuyên với những one-shot được viết ra. • Có OOC, các chi tiết 16+

Danh sách chương: