🥀 bóng hoàng bào | vrene

Giới thiệu truyện:

Ta hy vọng, tất cả những người hữu tình trên đời này đều có thể chịu khổ ít lại, đều có thể ở bên nhau...

Danh sách chương: