[BHTT - QT Hoàn] Ốm yếu mỹ nhân tự cứu hệ thống ( xuyên nhanh )

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Thập Lí Trường Đê Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Hệ liệt tương ứng: Kết thúc lạp Tiến độ truyện: Kết thúc Số lượng từ toàn truyện: 883633 tự Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản) Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: