{Alltan} Muzan không phải là chúa quỷ thật sự?!

Giới thiệu truyện:

Lưu ý:Đây là bản viết lại của "Tôi là người thay đổi vận mệnh" Các cp khác:KanaoxNezuko,UzuixZenitsu,MuzanxKagaya,ShinobuxMitsuri,OccxObanai và còn nữa Bản quyền thuộc về mọt cấm bê đi đâu đấy:<

Danh sách chương: